Quy định về thủ tục đầu tư tại Việt Nam – IRC & ERC

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC).

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)

  • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo Luật Doanh nghiệp 2020.
  • Bước 2: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở chính hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế cấp tỉnh nơi dự án đặt trụ sở chính.

  • Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền cấp GCNĐKĐT cho nhà đầu tư

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

15 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)

  • Bước 1: Soạn thảo hồ sơ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP
  • Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể nộp theo 3 phương thức gồm nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh; qua dịch vụ bưu chính và qua mạng thông tin điện tử.

  • Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền cấp GCNĐKDN

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và quyết định cấp đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền khắc dấu doanh nghiệp và thông báo mẫu dấu doanh nghiệp.

Thang Long III IP., Binh Xuyen, Vinh Phuc, VN
(+84) 866 505 509
hello@cnctech.vn

© Copyright CNCTech Group. Privacy Policy