Thủ tục sau cấp phép đầu tư tại Việt Nam

Quy trình phòng cháy và chữa cháy

 • Bước 1: Nộp hồ sơ thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

Thời hạn thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy không quá 15 ngày làm việc tùy theo trường hợp cụ thể.

 • Bước 2: Xây dựng
 • Bước 3: Nghiệm thu PCCC và nghiệm thu kết quả nghiệm thu

Hồ sơ đăng ký nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm kiểm tra kết quả nghiệm thu và lập biên bản kiểm tra.

 • Bước 4: Phát hành

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày biên bản nghiệm thu được thẩm duyệt, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy xem xét, quyết định ra văn bản thẩm duyệt kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và trả lại hồ sơ nghiệm thu đã tiếp nhận cho cơ sở đề nghị.

Đánh giá tác động môi trường (EIAR)

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
 • Bước 2: Thẩm định ĐTM

Thời hạn thẩm định ĐTM bắt đầu từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và như sau:

a) Không quá 45 ngày đối với dự án đầu tư nhóm I quy định tại Khoản 3 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường;

b) Không quá 30 ngày đối với dự án đầu tư nhóm II quy định tại Điểm c, d, đ và e Khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường.

 • Bước 3: Phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo ĐTM đã được chỉnh sửa (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan thẩm định, người đứng đầu cơ quan thẩm định quyết định phê duyệt kết quả thẩm định; trường hợp không chấp thuận thì trả lời chủ dự án đầu tư và nêu rõ lý do bằng văn bản.

Giấy phép xây dựng

 • Bước 1: Soạn thảo hồ sơ theo Luật Xây dựng 2014

Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng hoặc đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

 • Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tổ chức thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế.

 • Bước 3: Ban hành

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng xem xét hồ sơ cấp giấy phép trong thời hạn 30 ngày.

Giấy phép lao động

 • Bước 1: Xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài
 • Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

Chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc, người lao động nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cấp giấy phép lao động. tỉnh nơi dự kiến làm việc.

 • Bước 3: Phát hành

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp tỉnh nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài .

Thang Long III IP., Binh Xuyen, Vinh Phuc, VN
(+84) 866 505 509
hello@cnctech.vn

© Copyright CNCTech Group. Privacy Policy